O nama

ISTORIJAT ZPU-a

Prepoznatljiva nalepnica u indeksu studenata Univerziteta i Visokih škola u Beogradu predstavlja članstvo u Zdravstveno potpornom udruženju studenata Beograda.

Za novac uplaćen na ime članarine studenti Univerziteta i Visokih škola u Beogradu pomažu studente slabijeg materijalnog stanja, a stiču pravo korišćenja mnogobrojnih zanimljivih programa koje ZPU nudi u toku školske godine(dotirana letovanja i zimovanja, ekskurzije u zemlji i inostranstvu, konkursi za oporavke i odmore...).

Ko je i kada došao do ideje da se solidarnost među studentima može organizovati?

Prema nekim izvodima iz istorijata datumi zadiru u daleku 1852. godinu kao godinu osnivanja Zdravstveno potpornog udruženja, samo što je tada bilo formulisano drugačijim nazivom. Ideja je došla od grupe bogatih građana, koji su hteli da pomognu tadašnje visokoškolce. Zatim dolazi do prekida rada takvog Udruženja. Ponovo 1909. godine probudila se ideja o organizovanju pomoći samih studenata svojim kolegama u lošoj materijalnoj situaciji.

Tek 1929. godine formira se Fond za pomaganje siromašnih studenata. Fond je nakon svog nastanka često menjao nazive ali je suština ostala ista: pomoć studenata u socijalnom i zdravstvenom smislu ugroženim studentima. Kroz organizaciju Fonda prošle su i mnoge istaknute ličnosti srpske istorije. Mnogi od njih su ostavljali Udruženju svoje zadužbine, pa se u nekim arhivima pominje čak dve stotine stanova u Beogradu. Jedna od poznatih zadužbina bila je «Vila Manojlović» u Budvi, koju je ZPU-u poklonio istoimeni predratni geometar.

Punu afirmaciju Fond dobija krajem tridesetih godina i u njemu se kroz praktične zadatke razvija ideja solidarnosti među studentima. Tako ideje i ideali studenata dobijaju i svoju organizacionu formu. Studenti fakulteta različitih grupacija (prirodne nauke, medicinske nauke, tehničke nauke, umetnosti,...) dobijaju svoje Udruženje za pomoć studentima slabijeg zdravstvenog i materijalnog stanja.

Pedesetih godina svi oblici pomoći studenata studentima se objedinjuju u jedinstveno Udruženje pri Univerzitetu u Beogradu i solidarnost među studentima konačno dobija svoje organizaciono ime «Zdravstveno potporni fond studenata Beogradskog univerziteta», a kasnije se ime menja u «Zdravstveno potporno udruženje studenata Beograda».

U doba komunizma u Srbiji, ZPU studenata Beograda je funkcionisalo kao kolektivni član Saveza socijalističke omladine Srbije, a organizaciono je bilo vezano za Univerzitet.

Danas, stošezdesetjednu godinu kasnije, Zdravstveno potporno udruženje studenata Beograda predstavlja najstariju i nezavisnu studentsku organizaciju Univerziteta u Beogradu koja je očuvala humanitarni karakter pomažući studente lošeg zdravstvenog i materijalnog stanja ali i nagrađujući studente koji svojom solidarnošću i humanošću pomažu svoje kolege.

ZPU danas

Danas je tradicija ZPU-a spojena sa mladošću i ambicijama studenata koji vredno rade za svoje kolege studente. Nosioci svih aktivnosti u ZPU-u su studenti volonteri.

ZPU danas funkcioniše slično studentskim servisima u regionu. Aktivnosti

ZPU-a su značajno proširene u odnosu na period od pre par godina. Skoro svi sadržaji studentskog života su manje više prisutni i u ZPU-u. Tu se pre svega misli na: 

- studentski turizam koji je doveden na jedan viši nivo organizovanja;

- distribuciju studentskih benefit kartica(Evropska omladinska kartica, ISIC kartica i ITIC kartica), ali i na tesnu saradnju sa nosiocima projekata studentskih kartica radi obogaćivanja kulturnog i zabavnog života studenata u Beogradu;

- propaganda i učestvovanje u  akcijama i programima drugih studentskih organizacija od značaja za studente(Savez studenata Beograda, Studentska unija Univerziteta u Beogradu, Omladinski savet Beograda, Studenti davaoci krvi Beograd, Univerzitetski sportski savez...);

- tesna saradnja sa državom i njenim institucijama koje se bave studentima i studentskim standardom: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, Ustanova studentski centar Beograd, Ustanova studentsko odmaralište Beograd, Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata...

- pomoć materijalno i zdravstveno ugroženim studentima. Nažalost, i danas glavne aktivnosti ZPU-a su vezane za kategorije studenata koji su zdravstveno i materijalno ugroženi. Tu se pre svega misli na plaćanje troškova stanovanja u studentskim domovima i ishrane u studentskim menzama, besplatna letovanja,   zimovanja i ekskurzije za materijalno ugrožene studente, plaćanje lečenja, troškova operativnih zahvata, banjskog lečenja, oporavka i rehabilitacije zdravstveno ugroženih studenata.